Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Groenlandweg 12 in Nieuwdorp 4455 SN

Groenlandweg 12

4455 SN Nieuwdorp
Vraagprijs € 650.000,- k.k. Beschikbaar

Omschrijving

Op een prima zichtlocatie langs de Europaweg-Noord gelegen zeer functioneel bedrijfspand, vrijstaand, bestaande uit een grote bedrijfshal van ca. 1.100 m², werkplaats van ca. 120 m², nette kantoorruimte van ca. 224 m², entresol van ca. 200 m² en royaal buitenterrein. Het totale perceeel grond (in erfpacht uitgegeven) is 6.360 m².

Het perceel is omsloten door een hekwerk en een brede...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 1644 m² Aantal lagen 1
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Op een prima zichtlocatie langs de Europaweg-Noord gelegen zeer functioneel bedrijfspand, vrijstaand, bestaande uit een grote bedrijfshal van ca. 1.100 m², werkplaats van ca. 120 m², nette kantoorruimte van ca. 224 m², entresol van ca. 200 m² en royaal buitenterrein. Het totale perceeel grond (in erfpacht uitgegeven) is 6.360 m².

Het perceel is omsloten door een hekwerk en een brede schuifpoort.

De loods heeft een hoogte binnenwerks van ca. 9,85 meter in de nok en is 20 meter breed en 55 meter diep. De constructie is opgebouwd uit HEA-profielen. De gebel bestaat uit een betonplint met metalen profielplaat op een geïsoleerde en geperforeerde metalen binnendoosconstructie. Het dak bestaat uit geprofileerde stalen dakplaten en heeft een lichtstraat.
In de loods ligt een betonnen slijtvaste vloer (met wapening).
Op de kopgevel is een dubbele schuifdeur van 9,9 meter breed en ca. 6 meter hoog. In de zijgevel zit een overheaddeur van ca. 5 meter hoog en 4,6 meter breed. Deze deur is elektrisch bedienbaar. Daarnaast zijn er 3 loopdeuren

In deze loods hangen 2 bovenloopkranen van respectievelijk 15 en 10 ton (merk Konecranes) en er zijn 2 lasarmen met hijsconstructie.
Op diverse plaatsen zijn verdeelkasten met elektrapunten met Mennekes 143 wandcontactdozen met een capaciteit van 32 ampère en railkokers met voeding voor elektra. Aan het begin van de loods is een schakelkast met stroomverdeler voor de hele loods.

In de achtergelegen werkplaats is een extra bovenloopkraan met eendraagcapaciteit van 1 ton aanwezig. Boven de werkplaats is de entresol met extra bergruimte en hier staat de c.v.-ketel die de verwarming in het kantoordeel voorziet.

In een aparte unit op de kop aan de wegzijde is een entreehal, een receptieruimte, diverse kantoorruimtes, keuken/kantine met keukenblokje met voorzieningen en sanitaire ruimtes met douche, 2 toiletten, urinoir en kleedruimte.

Tot de elektotechische installaties van het pand behoren:
- Elektrische installatie met armaturen
- Kabelgoten
- Krachtstroominstallatie
- Noodverlichtingsinstallatie

Werktuigbouwkundige installaties:
- Nutsvoorzieningen
- Rioleringsstelsel
- Warmwatervoorziening
- Verwarmingsinstallatie met C.V.-verwarming en heater
- Mechanische ventilatie in sanitaire ruimtes

Beveiligingsinstallatie:
- Inbraakalarminstallatie
- Brandslanghaspels, brandblusapparaten

Overige voorzieningen:
- Kraanbanen en loopkranen
- Elekctrische overheaddeur en schuifdeur
- Hekwerken
- Schuifpoort
- Gasflessenberging
- Pantry


De locatie:
Centraal gelegen in het gebied wat bekend staat als Zeeland Seaports. Deze omvat twee havens: de haven van Vlissingen en de haven van Terneuzen. Samen vormen ze een havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa, met een gunstige toegang vanaf de Westerschelde. De Westerschelde biedt een open verbinding met de Noordzee en ligt dicht bij internationale vaarroutes. Dankzij de maximale diepte van 16,5 meter bereiken zelfs de grootste zeeschepen de haven.

Ruimte voor groei
In het havengebied zijn zo'n 200 bedrijven gevestigd, actief in de industrie, logistiek en maritieme dienstverlening. Samen zijn ze goed voor ongeveer 18% van de totale werkgelegenheid in de provincie Zeeland. Door de uitbreiding van de haven in de Kanaalzone en de nieuwe Scaldiahaven neemt dit aandeel nog altijd toe. De havens van Zeeland Seaports herbergen ruimte voor groei.

Zeeland Seaports heeft twee belangrijke bronnen van inkomsten. Ten eerste betalen zee-en binnenvaartschepen die de haven aandoen een vergoeding voor het verblijf, de zogenaamde kade-en havengelden. Ten tweede betalen bedrijven die gevestigd zijn in het havengebied erfpacht voor de hectares grond die zij in gebruik hebben. De grootte van een haven wordt meestal bepaald aan de hand van de zeeoverslag van goederen. Dat is de hoeveelheid goederen die via de haven van en naar zee zijn gegaan. (Bron: Zeeland Seaports)

Aerssens & Partners makelaars en taxateurs is lid van de ZPPC. (Zeeland Port Promotin Council).
Het belangrijkste doel van ZPPC is de promotie van de Zeeuwse zeehaven en de diensten van onze participanten in binnen- en buitenland. Stichting Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) is een non-profit organisatie met meer dan 120 participanten die voornamelijk afkomstig zijn uit de Zeeuwse havensector. Het belangrijkste doel van ZPPC is de positie van de Zeeuwse zeehaven te versterken. Bedrijven en instellingen die een direct of indirect belang hebben bij dit doel, kunnen participant worden van de stichting.

ZPPC biedt een platform voor alle belanghebbenden bij de Zeeuwse haven voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en zakendoen. Het is een netwerkorganisatie die alle partijen die betrokken zijn bij de haven, bijeen wil brengen en verbinden.
Door deze krachtenbundeling en vanuit het gezamenlijk belang van de participanten, wil ZPPC de Zeeuwse zeehaven regionaal, nationaal en internationaal positioneren als een aantrekkelijke poort van en naar Noordwest-Europa. Als hét congestievrije alternatief voor omliggende zeehavens!

Als u hier uw onderneming start kunt u hier meteen uw bedrijf profileren. Wij introduceren u hier graag.


Erfpacht:
Zakelijk recht: Eigendom belast met erfpacht en opstal
Duur contract tot en met 16 juli 2067
Canon € 10.366,80 incl. btw per kwartaal
index CBS CPI alle huishoudens

Bestemmingsplan
De locatie valt binnen het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018 met als bestemming bedrijven.


Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

Indien u een bezoek ter plaatse wilt, verzoeken wij u om met ons kantoor contact te leggen zodat we een afspraak kunnen voorbereiden.

Deze informatie is met zorg samengesteld, doch voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden zijn zowel onze opdrachtgever als wij niet aansprakelijk.
Very functional business premises, detached, consisting of a large industrial building of approx. 1,100 m², workshop of approx. 120 m², neat office space of approx. 224 m², mezzanine of approx. 200 m² and spacious outside area. The total plot of land (issued on leasehold) is 6,360 m².

The plot is enclosed by a fence and a wide sliding gate.

The shed has a height of about 9.85 meters inside the ridge and is 20 meters wide and 55 meters deep. The construction is made up of HEA profiles. The bell consists of a concrete plinth with metal profile plate on an insulated and perforated metal inner box construction. The roof consists of profiled steel roof plates and has a light street.
The shed has a concrete, wear-resistant floor (with reinforcement).
There is a double sliding door, 9.9 meters wide and around 6 meters high, on the front façade. In the side wall there is an overhead door of approximately 5 meters high and 4.6 meters wide. This door can be operated electrically. In addition, there are 3 doors

There are 2 overhead cranes of 15 and 10 tonnes respectively (brand Konecranes) in this warehouse and there are 2 welding arms with hoisting construction.
At various locations there are distribution boxes with electricity points with Mennekes 143 sockets with a capacity of 32 amps and rail ducts with power supply for electricity. At the beginning of the shed is a switch box with power distributor for the entire shed.

An additional overhead crane with a carrying capacity of 1 ton is present in the workshop behind. Above the workshop is the mezzanine with extra storage space and here is the central heating boiler that provides the heating in the district judgment.

In a separate unit at the head on the roadside is an entrance hall, a reception area, various office spaces, kitchen / canteen with kitchen unit with facilities and sanitary rooms with shower, 2 toilets, urinal and changing room.

The property's electro-technical installations include:
- Electrical installation with fixtures
- Cable ducts
- Power plant
- Emergency lighting installation

Other provisions:
- Crane tracks and overhead cranes
- Electric overhead door and sliding door
- Fences
- Sliding gate
- Gas cylinder storage
- Pantry


The location:
Centrala located in the area known as Zeeland Seaports. This includes two ports: the port of Vlissingen and the port of Terneuzen. Together they form a port area that is strategically located in Northwestern Europe, with convenient access from the Westerschelde. The Westerschelde offers an open connection to the North Sea and is close to international shipping routes. Thanks to the maximum depth of 16.5 meters, even the largest sea-going vessels reach the harbor.

Space for growth
About 200 companies are located in the port area, active in industry, logistics and maritime services. Together they account for around 18% of total employment in the province of Zeeland. Due to the expansion of the port in the Kanaalzone and the new Scaldiahaven, this share is still increasing. The ports of Zeeland Seaports offer room for growth.

Zeeland Seaports has two important sources of income. Firstly, sea and inland vessels calling at the port pay a fee for the stay, the so-called quay and port dues. Secondly, companies located in the port area pay ground lease for the hectares of land they use. The size of a port is usually determined by the sea handling of goods. That is the amount of goods that went to and from the sea via the port. (Source: Zeeland Seaports)

Aerssens & Partners real estate agents and appraisers is a member of the ZPPC. (Zeeland Port Promotin Council).
The most important goal of ZPPC is the promotion of the Zeeland seaport and the services of our participants at home and abroad. Stichting Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) is a non-profit organization with more than 120 participants who mainly come from the Zeeland port sector. The most important goal of ZPPC is to strengthen the position of the Zeeland seaport. Companies and institutions that have a direct or indirect interest in this goal can become a participant in the foundation.

ZPPC offers a platform for all stakeholders at the port of Zeeland for meeting, exchanging information and doing business. It is a network organization that wants to bring together and connect all parties involved in the port.
Through this joining of forces and from the mutual interest of the participants, ZPPC wants to position the Zeeland seaport regionally, nationally and internationally as an attractive gateway to and from Northwestern Europe. As the congestion-free alternative to surrounding seaports!

If you start your business here, you can immediately profile your business here. We would like to introduce you here.


Ground lease:
Business law: Property charged with leasehold and building
Contract duration until July 16, 2067
Canon € 10,366.80 incl. VAT per quarter
index CBS CPI all households

Destination plan
The location falls within the Seaport and Industrial Park Sloe 2018 zoning plan with the destination companies.


We will gladly inform you further about the possibilities.

If you would like a site visit, please contact our office so that we can prepare an appointment.

This information has been compiled with care, but our client and we are not liable for any inaccuracies or imperfections.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 650.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Nee Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 2008 Indeling Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 1644 m² Perceeloppervlakte 6360 m² Vrije hoogte 500 cm Oppervlakte bedrijfsruimte 1420 m² Oppervlakte kantoorruimte 224 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen Aantal lagen 1 Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Voorzieningen
Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, heater, toilet, pantry
Oppervlakte
1420 m²
Vrije hoogte
500 cm
Kantoorruimte aanwezig
Ja
Oppervlakte
224 m²
Aantal verdiepingen
1
Voorzieningen
Inbouwarmaturen, te openen ramen
Terrein aanwezig
Ja
Oppervlakte
4716 m²
Uitbreidingsmogelijkheid
75%

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.