Scroll Top

4382 ZK Vlissingen

Jachthavenweg 8

€ 82.350,- p/j.

Aerssens & Partners makelaars biedt aan:
Een nieuw gebouwde hoogwaardige bedrijfsruimte van ca. 1.110 m² B.V.O (ca. 1.098 m² V.V.O.) op TOP-locatie aan deze landtong in de binnenhaven van Vlissingen.

Vlissingen is bekend als havenstad, direct aan de monding van de Westerschelde, uitkomend in de Noordzee. Een stad waar de haven een directe verbinding heeft met zee en waar een grote variëteit is aan bedrijvigheid. In het gebied van de stadshaven zijn een paar landtongen waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
De Tweede Binnenhaven is de landtong die het meest tegen de binnenstad aanligt en waar het bedrijfsterrein een mooie invulling wacht. Op deze landtong, achter de volledig gerestaureerde lasloods zal deze bedrijfsloods worden gerealiseerd. De centraal op de landtong gelegen bedrijfslocatie is een fantastische plek om als bedrijf te excelleren.

De bedrijfsloods heeft een authentiek en geheel in het gebied passend uiterlijk waarbij het in basis wordt voorzien van 1e klas materialen.

- Gevels van sandwichpanelen (Rc 4,5)
- Betonvloeren met draagkracht 3.000 kg/m²
- Elektrisch bedienbare sectionaaldeuren 4 stuks, waarvan 1 overheaddeur van 7x7 meter en 3 overheaddeuren van 4,75 x 4,65 meter.
- Geïsoleerd dak met lichtstraat
- Elektra met krachtstroom 3 x 250 amp.
- Voorbereiding voor vloerverwarming
- Voorbereiding voor toiletvoorziening (standaard bij contract van 5 jaar of langer)
- Ledverlichting

Er is een buitenterrein van ca. 450 m², wat uitsluitend ten behoeve van parkeren gebruikt kan worden.

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de watersport met bijbehorende voorzieningen en bedrijvigheid, zoals een watersportservicecentrum, ondersteunende horeca, ondergeschikte kantoren, ondergeschikte detailhandel, ondergeschikte vormen van cultuur en ontspanning;
b. zelfstandige watersport,- visserij- en jachthavengebonden detailhandel;
c. watersport gerelateerde verenigingen;
d. voorzieningen, behorend bij een jachthaven, zoals een botenstalling, onderhoud, service, reparatie, onderzoek en ondergeschikte detailhandel, ondersteunende horeca en ondergeschikte kantoren;
e. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': tevens voor de bescherming en veiligstelling van de cultuurhistorische waarden van het desbetreffende bouwwerk;
f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens voor horeca uit categorie 1b en 1c ;
g. verkeer in de vorm van wegen, parkeerterreinen, gebouwde parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en verblijfsgebied;
h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, groen, windturbines, afvalverzamelvoorzieningen, reclame-uitingen, straatmeubilair en kunstuitingen.
(Bron:ruimtelijkeplannen.nl)

Locatie:
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein Stadhavens Vlissingen.

Huurprijs:
De huurprijs is exclusief kosten voor onder elektra en water, alsmede eventuele gebruikers gerelateerde belastingen als baatbelasting, precario e.d.

Servicekosten:
Servicekosten zijn niet van toepassing.

Energiekosten:
Energiekosten zullen door de toeleverende bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening worden gebracht.

Huurcontract:
Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Huuringangsdatum: in overleg

Duur contract:
5 jaar, andere termijnen in overleg.

Verlenging:
Indien de huurovereenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar.

Beëindiging:
Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling:
De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en de hierover verschuldigde omzetbelasting. De betaling dient per maand voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex-cijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting:
Conform het gehanteerde model van huurovereenkomst, opteren partijen voor een met BTW belaste verhuur, waarbij huurder verklaart dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW.
Indien terzake van de BTW een volmacht moet worden afgegeven door huurder, zal hij deze binnen 2 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst in het bezit stellen van verhuurder/beheerder.
Indien, door een te late indiening ervan, de belastingdienst sancties oplegt, zijn de consequenties voor rekening van huurder.

Zekerheidstelling:
Door huurder dient een waarborgsom te worden verstrekt ter grootte van een kwartaalverplichting, als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt. Verhuurd wordt uitsluitend indien hier niet expliciet van is afgeweken het casco.

Lees meer

Kenmerken

Overdracht
Status
Te huur
Prijs
€ 82.350,- p/j.
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
2022
Bouwjaar toelichting
Indeling
Soort Object
Bedrijfsruimte
Totale oppervlakte
1.560 m2
Perceeloppervlakte
1.718 m2
Oppervlakte bedrijfsruimte
1.110 m2
Oppervlakte terrein
450 m2
Overig
In units vanaf
1.110 m² bedrijfsruimte
Locatie
BEDRIJVENTERREIN, IN_WOONWIJK, OVERIG
Onderhoud binnen
Uitstekend
Onderhoud buiten
Uitstekend
Lees meer